Nikola Živanović

Nikola Živanović

Obrazovanje/stručno usavršavanje

2008. Diplomirani inženjer – Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2013. Master inženjer šumarstva – Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu; februar 2017 – februar 2018. Specijalistička obuka – Rudarski institut Beograd; 2021. Doktor biotehničkih nauka – Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu; aktuelna Specijalistička obuka – Rudarski institut Beograd.

Poseduje licencu inženjera projektanta za oblast Šumarstvo i poljoprivreda – Zaštita zemljišta od erozije i melioracija šumskih i poljoprivrednih zemljišta broj licence 3B1I00823.

Razvoj u zapošljavanju

2014. Saradnik u nastavi; 2015. Asistent u nastavi; 2021. Asistent sa doktoratom. Od 2021. zaposlen kao stručni saradnik za ispitivanje, ocenu kvaliteta, zaštitu i monitoring zemljišta u kompaniji ,,Aerolab“ doo Beograd.

Istraživačka interesovanja: kontrola erozije zemljišta i bujica, mehanizam erozionih procesa, eksperimentalna proučavanja erozije zemljišta, razvoj simulatora kiše, fizičko-mehanički parametri zemljišta kao indikatori podložnosti zemljišta eroziji, kvalitet zemljišta, očuvanje zemljišta i vode.

Tehničke veštine i kompetencije

Geotehnička laboratorijska ispitivanje svojstava zemljišta, uzorkovanja zemljišta i vode, terenska ispitivanja zemljišta; profesionalni softver Ms Office (Excel, Word, PowerPoint and MS Project), AutoCAD, GEO5, ArcMap, StatGraphics.

Učešće u projektima

Učestvovao u Tehničkom prijemu Vetroelektrane „Krivača“

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije – NPTR 33044 „Monitoring i adaptivno upravljanje rizikom u površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina“.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije – Naučnoistraživački rad na realizaciji istraživanja Šumarskog fakulteta od 2020. godine (u toku), evidencioni broj 451-02-68/2020/14/2000169, 24.01.2020. godine

Radio je na više desetina stručnih projekata iz oblasti zaštite od erozije zemljišta i bujičnih poplava, konzervacije zemljišta i geotehnike.

Sekretar Katedre za protiverozionu geotehniku od 2014. godine.

Savetnik Svetske organizacije za zaštitu zemljišta i vode (WASWAC).

Kopredsedavajući radnog Komiteta za mlade u okviru Svetske organizacije za konzervaciju zemljišta i voda (WASWAC) (2020-2022)

Član je Udruženja bujičara Srbije.

Autor je preko trideset naučnih radova.